Chọn giáo viên
Bộ lọc
Cô Zenica
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL
Cô Jercel
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Thầy Yel
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
1 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Cô Mary Ann
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: Others certificate
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: Others certificate
Thầy Rens
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,Others certificate
5 Đánh giá
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,Others certificate
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Cô Mylyn
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: Others certificate
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: Others certificate
Cô Eve.
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Cô Shila
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
19 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Cô MJ
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: Others certificate
8 Đánh giá
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: Others certificate
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Chú ý chi tiết
Cô Zel
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
52 Đánh giá
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Kiên nhẫn
Cô Teacher Rose
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL
4 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Cô Anne - Tiffany
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
2 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Bern
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
26 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Thầy Jazz
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: Others certificate
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: Others certificate
Cô Nessa
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
0 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Cô Jeya
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL
7 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Cô Jill
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
22 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thầy Teacher Lut
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Annika
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Teacher Jineces
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,Others certificate
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,Others certificate
Cô Cora
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Liezl
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
3 Đánh giá
Tập trung kết quả
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Tập trung kết quả
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Cô Ellen
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
4 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Cô Sheila Mae
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Irene
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Kat
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
2 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Sáng tạo
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Chú ý sửa lỗi HS
Sáng tạo
Cô Heather
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
1 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Thầy Rey Osorio Debosora
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô IRA.
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL
1 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Thầy Sheila Villa
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Thầy Hannah Jane
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Mary Joy
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Cô Jane.
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
6 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Cô Jonavie
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,Others certificate
0 Đánh giá
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,Others certificate
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Cô Johnna
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
0 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Vui vẻ, hài hước
Cô Shina
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Teacher Charie 👩‍🎓 🇵🇭
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Cô Carla
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TEFL
2 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Thân thiện
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TEFL
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Thân thiện
Cô Avienne
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
1 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Cô CLAIRE ANTONIO
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô ETHEL
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL,Others certificate
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,Others certificate
Cô Rica
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
2 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Thầy Keith
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
25 Đánh giá
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Cô Liza
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL
5 Đánh giá
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Cô Mari Dales
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL
Cô Cutie
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
24 Đánh giá
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Cô Gizelle
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
5 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Cô Victoria
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: Others certificate
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: Others certificate
Cô Krysyel
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
2 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Cô Hopie
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
9 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Cô Raven
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL
20 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Cô Jean
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL
5 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL
Cô Chelyn
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
8 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Chú ý chi tiết
Cô Jasmine
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
15 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Alva
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL
4 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Cô Zyris
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
21 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Chú ý chi tiết
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Chú ý chi tiết
Thân thiện
Kiên nhẫn
Cô Maria Laine
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
9 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Cô Vince Mari
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
1 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Cô Apple
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
28 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Cô Elie
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL
13 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Thầy Garry
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
7 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Cô Jelica
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
12 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Vui vẻ, hài hước
Cô Kaycee
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
7 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thầy Rex
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
6 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Cô Meg
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
1 Đánh giá
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Cô Mylla
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
8 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Chú ý chi tiết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Chú ý chi tiết
Thân thiện
Thầy Gerald
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
2 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Mở rộng bài
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Cô Angelica
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
0 Đánh giá
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Cô Almira
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
1 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Syra
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Cô Julie
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
3 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Janice
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Cô Franz
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Cole
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL
Thầy Renan
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: Others certificate
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: Others certificate
Cô Anna Carmen
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Cô Nell Joy
Kinh nghiệm: 6-12m
Chứng chỉ: Others certificate
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 6-12m năm
Chứng chỉ: Others certificate
Cô Marie Braga
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL