Chọn giáo viên
Bộ lọc
Cô Muffin
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TEFL,
5 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
Cô Trina
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
0 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Cô Emma
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
6 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Cô Chelyn
Kinh nghiệm: 6-12m
Chứng chỉ: TEFL,
1 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 6-12m năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Chú ý chi tiết
Cô Justine
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: Bachelor's
2 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: Bachelor's
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Cô Lovely
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,
2 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Cô Jill
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
1 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Cô Jurie
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
2 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Cô Chikie
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL,
4 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kiên nhẫn
Thầy Michael
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Thầy Mickey
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
2 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
Cô Prinka
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL
2 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Kiên nhẫn
Cô Rovy
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
1 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Cô Kesha
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
3 Đánh giá
Tập trung kết quả
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Tập trung kết quả
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Cô Jy
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
12 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Thân thiện
Kiên nhẫn
Thầy Garry
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
0 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Cô Shila
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
1 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Cô Danica
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
7 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Cô Bella
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
6 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Cô Vena
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
4 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Vui vẻ, hài hước
Cô Christine
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
9 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Thầy Nad
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Cô Jasmine
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Cô Pia
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
2 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Vui vẻ, hài hước
Cô Trisa
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
3 Đánh giá
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Cô Myka
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
2 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Chú ý chi tiết
Cô Rose
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
7 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Cô Jean
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,
2 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,