Chọn giáo viên
Bộ lọc
Thầy Anthon
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
4 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
Thầy Gray
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
3 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Cô Claire
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
5 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Cô Elie
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,
4 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Cô Jean
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Cô Ivy
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Cô Nikki
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
2 Đánh giá
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Vui vẻ, hài hước
Cô Bianca
Kinh nghiệm: 6-12m
Chứng chỉ: TEFL,
0 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Kinh nghiệm: 6-12m năm
Chứng chỉ: TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Thầy Phil
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Cô Jelica
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
3 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Vui vẻ, hài hước
Cô Jenn
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,
0 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Cô Arian
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
1 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Cô Leslie
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
2 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Thân thiện
Kiên nhẫn
Cô Bern
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
2 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Cô Everlyn
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
3 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Cô Chelyn
Kinh nghiệm: 6-12m
Chứng chỉ: TEFL,
4 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 6-12m năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Chú ý chi tiết
Cô Mae
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
0 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Kiên nhẫn
Cô Danah
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: Others certificate,
0 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: Others certificate,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Cô Bri
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,Others certificate,
1 Đánh giá
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,Others certificate,
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Cô Mary
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
0 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Kiên nhẫn
Cô Felma
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,Others certificate,
1 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung kết quả
SD nhiều giáo cụ
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,Others certificate,
Mở rộng bài
Tập trung kết quả
SD nhiều giáo cụ
Thầy Jay
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
0 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Vui vẻ, hài hước
Cô Jasmine
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
5 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Cô Belle
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
1 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Sáng tạo
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Sáng tạo
Cô Jestin
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
0 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Cô Cleo
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Thầy Roberto
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
0 Đánh giá
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Cô Liza
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL,
1 Đánh giá
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Cô Yam
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
4 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thầy Nick
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
4 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Cô Mimi
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
3 Đánh giá
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Kiên nhẫn
Cô Trisky
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
3 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Chú ý chi tiết
Cô Ina
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL,
2 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
Thầy Garry
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Cô Siga
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL,
2 Đánh giá
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Thầy Ken
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
2 Đánh giá
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Cô Alex
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,