Chọn giáo viên
Bộ lọc
Cô Shaira
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
9 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kiên nhẫn
Thầy Elliot
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
6 Đánh giá
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thầy AJ (Aldin John)
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
8 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Thân thiện
Cô Anne
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
10 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Cô Kate
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: Bachelor
22 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: Bachelor
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Kiên nhẫn
Cô Jay
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
1 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Cô Rose
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
1 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Cô Kim
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
0 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Chú ý chi tiết
Thầy Whizz Dom
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
16 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Thầy Tobi
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,
21 Đánh giá
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Cô Zel
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
14 Đánh giá
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Kiên nhẫn
Cô Mylla
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
2 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Chú ý chi tiết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Chú ý chi tiết
Thân thiện
Cô Quincy
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,
6 Đánh giá
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
Cô Lory
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
4 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Thầy Mikee
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
0 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Chú ý chi tiết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Chú ý chi tiết
Thân thiện
Cô Jy
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
7 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Thân thiện
Kiên nhẫn
Cô Jane
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL,
6 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Cô Thea
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Chú ý chi tiết
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Chú ý chi tiết
Kiên nhẫn
Cô Ela
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
2 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Cô Jessa
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
14 Đánh giá
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Cô Dara
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
0 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Chú ý chi tiết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Chú ý chi tiết
Thân thiện
Cô Raven
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
4 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Cô Pia
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
1 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Cô Cherry
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
5 Đánh giá
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Thầy Jess (Jessmond)
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL,
27 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn