Chọn giáo viên
Bộ lọc
3912 lớp
Thầy Edward
3912 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
50 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
1301 lớp
Thầy Jess
1301 lớp
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL,
21 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
509 lớp
Cô Shaira
509 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
9 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kiên nhẫn
840 lớp
Thầy Tobi
840 lớp
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,
18 Đánh giá
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
923 lớp
Thầy Chain
923 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
12 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Nhiệt huyết
435 lớp
Cô Sharla
435 lớp
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL,
5 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Kiên nhẫn
47 lớp
Cô Hannah (Mantilla)
47 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
1 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
191 lớp
Cô Princess
191 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
2 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Sáng tạo
Thân thiện
171 lớp
Cô Zam
171 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
5 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Sáng tạo
Nhiệt huyết
108 lớp
Cô Regine
108 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: Bachelor
1 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: Bachelor
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nhiệt huyết
Thân thiện
243 lớp
Cô G (Gertrude)
243 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: Bachelor
5 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: Bachelor
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Sáng tạo
Nhiệt huyết
449 lớp
Cô Abby
449 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: Bachelor
10 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: Bachelor
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung vào hội thoại
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
513 lớp
Cô Jessa
513 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
12 Đánh giá
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
560 lớp
Cô Quincy
560 lớp
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,
5 Đánh giá
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
2213 lớp
Cô Emilyn
2213 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
36 Đánh giá
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
2453 lớp
Cô Melody
2453 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
41 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Chú ý chi tiết
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Chú ý chi tiết
Kiên nhẫn