Chọn giáo viên
Bộ lọc
228 lớp
Cô Jessa
228 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
10 Đánh giá
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
580 lớp
Thầy Jess
580 lớp
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL,
15 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
174 lớp
Cô Genne
174 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
7 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
292 lớp
Cô Quincy
292 lớp
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,
5 Đánh giá
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
171 lớp
Thầy Ivan
171 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
2 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
166 lớp
Cô Hannah
166 lớp
Kinh nghiệm: 6-12m
Chứng chỉ: TESOL,
5 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 6-12m năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Thân thiện
Kiên nhẫn
1804 lớp
Cô Emilyn
1804 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
33 Đánh giá
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
325 lớp
Cô Jewel
325 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
8 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
320 lớp
Thầy Tobi
320 lớp
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,
15 Đánh giá
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
2065 lớp
Cô Melody
2065 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
39 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Chú ý chi tiết
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Chú ý chi tiết
Kiên nhẫn
3394 lớp
Thầy Edward
3394 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
47 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện