Chọn giáo viên
Bộ lọc
25 lớp
Cô Hannah
25 lớp
Kinh nghiệm: 6-12m
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Phát âm
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 6-12m năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Phát âm
Thân thiện
Kiên nhẫn
213 lớp
Cô May
213 lớp
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,
9 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
3117 lớp
Thầy Edward
3117 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
43 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Mở rộng bài
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
85 lớp
Cô Aileen
85 lớp
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nghe
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Nghe
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
Thân thiện
1801 lớp
Cô Melody
1801 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
36 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Chú ý chi tiết
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Chú ý sửa lỗi HS
Tập trung kết quả
Chú ý chi tiết
Kiên nhẫn
160 lớp
Cô Quincy
160 lớp
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,
3 Đánh giá
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Thân thiện
Kiên nhẫn
40 lớp
Thầy Ivan
40 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
1 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
595 lớp
Cô Aria
595 lớp
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,
19 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thân thiện
1564 lớp
Cô Emilyn
1564 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,
28 Đánh giá
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,
Tập trung kết quả
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
165 lớp
Cô Jewel
165 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
7 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
113 lớp
Cô Jessa
113 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
8 Đánh giá
SD nhiều giáo cụ
Phát âm
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
SD nhiều giáo cụ
Phát âm
Thân thiện
Kiên nhẫn
127 lớp
Cô Genne
127 lớp
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL,
5 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Chú ý chi tiết
Nhiệt huyết
369 lớp
Thầy Jess
369 lớp
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TEFL,
13 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TEFL,
Chú ý sửa lỗi HS
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kiên nhẫn
168 lớp
Thầy Tobi
168 lớp
Kinh nghiệm: 5+y
Chứng chỉ: TESOL,
11 Đánh giá
SD nhiều giáo cụ
Phát âm
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 5+y năm
Chứng chỉ: TESOL,
SD nhiều giáo cụ
Phát âm
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước