Chọn giáo viên
Bộ lọc
Cô Christine
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
16 Đánh giá
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Mở rộng bài
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Vui vẻ, hài hước
Cô Rose A
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: Others certificate
1 Đánh giá
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: Others certificate
Cô Mary Claire
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
0 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Cô Izza
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL
0 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Cô April
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
0 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Cô Grace
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,Others certificate
0 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL,Others certificate
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Thân thiện
Kiên nhẫn
Thầy Renan
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: Others certificate
6 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: Others certificate
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Nhiệt huyết
Kiên nhẫn
Cô Zen
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TEFL
0 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TEFL
Ngôn ngữ cơ thể tốt
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Thầy Angel Casillano
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
0 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Cô Apple
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL
40 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL
Chú ý sửa lỗi HS
Mở rộng bài
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Cô Jeya
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL
10 Đánh giá
Mở rộng bài
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL
Mở rộng bài
Tập trung kết quả
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Tập trung vào hội thoại
Nhiệt huyết
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kiên nhẫn
Cô Anna Carmen
Kinh nghiệm: 3-5y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
6 Đánh giá
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Kinh nghiệm: 3-5y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Chú ý sửa lỗi HS
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Vui vẻ, hài hước
Cô Tine
Kinh nghiệm: 1-3y
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
3 Đánh giá
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện
Kinh nghiệm: 1-3y năm
Chứng chỉ: TESOL,TEFL
Ngôn ngữ cơ thể tốt
SD nhiều giáo cụ
Thân thiện